Adatkezelési tájékoztató

(ingatlanforgalmazási, -bérbeadási, ingatlanközvetítői tevékenység)  

 

Az Exter-Reál Kft. (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18., cégjegyzékszám: 01-09-924450, adószám: 14884548-2-41, a továbbiakban: Adatkezelő) az MKB Csoport tagja. Az MKB Csoport és az Exter-Reál Kft. számára kiemelt fontosságú cél az ügyfelei vagy más érdekeltek, érdeklődők (érintettek) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban ezen érintettek információs önrendelkezési jogának a törvényes előírások szerinti biztosítása.

Jelen Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintetteknek tömör, könnyen hozzáférhető és érthető tájékoztatást nyújtson a személyes adatok kezelésével kapcsolatosan.

Az Adatkezelő az érintettek személyes adatait a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelelve, az érintettek által átadott vagy más törvényes forrásból származó személyes adatokat bizalmasan kezelve gondoskodik azok biztonságáról - így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés elleni védelem biztosítása - egyben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

  1. Az Adatkezelő Megnevezése:

 Exter-Reál Ingatlanforgalmazási Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.

Cégjegyzékszám: 01-09-924450

Adószám: 14884548-2-41

  1. Adatvédelmi Tisztviselő Elérhetősége:

 

Posta cím: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Email: adatvedelem@mkb.hu

 

  1. Az Adatkezelés Célja, Jogalapja, Kezelt Adatok Köre, A Hozzáférésre Jogosultak:

 

Adatkezelés célja, jogalapja

Kezelt adatok köre

Kik férhetnek az adatokhoz?

kapcsolattartási célú adatkezelés

 érintett hozzájárulása

telefonszám, email cím, levelezési cím, név

Az érintett személyes adataihoz az Exter-Reál Kft. munkavállalói férnek hozzá.

saját tulajdonú ingatlan vásárlására, értékesítésére, bérbeadására, ingatlanközvetítésre irányuló szerződés teljesítése

a GDPR. 6. cikk (1 bekezdés b.) pontja

- a szerződés kötéséhez, szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

érintett neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, személyi azonosítója, állampolgársága, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei, ingatlanról készült külső- és belső fotók, értékbecslés adatai

Az érintett személyes adataihoz az Exter-Reál Kft. munkavállalói, jogi képviselői férhetnek hozzá. 

 

az ügyletkötés, egyéb szerződésszegő magatartás esetén Exter-Reál Kft. jogszerű polgári jogi igényének érvényesítése

a GDPR 6. cikk (1 bekezdés f.) pontja

- az adatkezelő jogos érdekének érvényesítése

érintett neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, e-mail címe, telefonszáma, ingatlan adatai, paraméterei, ingatlanról készült külső- és belső fotók, értékbecslés adatai, tartozás pénzügyi és elszámolási adatai, igényérvényesítés kapcsán keletkezett adatok (pl. tárgyalási feljegyzések, felszólítások, helyszíni szemle jegyzőkönyv) 

Az érintett személyes adataihoz az Exter-Reál Kft. munkavállalói és a polgári jogi igény érvényesítéséhez igénybe vett külső tanácsadók, jogi képviselők férhetnek hozzá. 

 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt érintett-átvilágítás

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (Pmt.) előírt kötelező adatkezelés

érintett neve, születési neve, lakcíme, anyja neve, születési helye, ideje, állampolgársága, azonosító okmányának típusa, száma, külföldi magánszemély esetében a tartózkodási helye

Az érintett személyes adataihoz az Exter-Reál Kft. munkavállalói férhetnek hozzá. A törvényi előírások alapján az adatokhoz az ellenőrző hatóságok részére történhet adatátadás.

 

számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdésében előírt számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség

érintett neve, lakcíme, számla összege, számla egyéb adatai

Az érintett személyes adataihoz az Exter-Reál Kft. munkavállalói és azon szerződéses partnere férnek hozzá, aki az érintettnek számviteli bizonylatot állított ki. A bizonylatok adatai a vonatkozó törvényi előírások értelmében adóügyi- és bevallási, adóellenőrzési eljárások lefolytatása érdekében átadásra kerülnek az illetékes hatóságnak.

 

 

  1. Adattovábbítás:

Az Exter-Reál Kft. az érintettek adatait a Pmt-ben meghatározott esetekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal keretében működő Pénzmosás Elleni Információs Iroda részére továbbítja.

Az Exter-Reál Kft. az érintett személyes adatait az Exter-Reál Kft. szerződésszegésből eredő polgári jogi igénye érvényesítése esetén továbbíthatja az általa megbízott jogi képviselőnek, követelés-behajtással foglalkozó cégnek.

Az Exter-Reál Kft. az érintett személyes adatait – a szükséges körben - továbbíthatja az ingatlan értékesítése, megvásárlása, közvetítése esetén a Szerződő felek/az ingatlan adásvételi szerződést készítő ügyvéd/kamarai jogtanácsos, valamint közjegyző részére az ingatlan adásvételi szerződés előkészítése érdekében.

5. Az Adatkezelés Időtartama:

A Pmt. alapján az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 év, illetékes hatóság megkeresése esetén 10 évig (Pmt. 56. §, 57. §.).

Az érintettel fennálló szerződéses kapcsolat alapján kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 5 év általános polgári jogi elévülési ideig, kivéve a nem selejtezhető iratok köre.

A számviteli bizonylatok és azok alátámasztására, igazolására szolgáló dokumentumok megőrzési ideje a vonatkozó számviteli törvényben előírt 8 évig tart.

Az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg az adatkezelési cél megvalósulásáig, amennyiben az adatkezeléshez jogi igény érvényesítése is kapcsolódhat, úgy az általános polgári jogi elévülési ideig (5 év) tart.

 

 

6. Adatfeldolgozók:

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek az Adatkezelővel szerződéses jogviszony keretében az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldogozót vehet igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az ez Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében adatfeldolgozók lehetnek az alábbi személyek:

- Az Exter-Reál Kft. tevékenysége ellátásában a vele jogviszonyban álló egyéb közreműködők (pl: megbízott értékbecslők, szoftvert, informatikai rendszert biztosító személyek, könyvelők, könyvvizsgálók).

Az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozókról az Adatkezelőtől az érintett bármikor tájékoztatást kérhet.

7. Az Érintettek Jogai:

7.1. Az érintett hozzáférési joga (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

7.2 A helyesbítéshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítse a hiányos személyes adatokat.

7.3. A törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, pl. ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7.8. A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintettek az Exter-Reál Kft. címére (1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.) megküldött levélben vagy az ingatlan@exter.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor jogosultak tiltakozni az Exter-Reál Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Közvetlen üzleti célú adatkezelés elleni tiltakozás esetén az Adatkezelő az ezen célú adatkezelést bármely további feltétel nélkül megszünteti. 

8. Kölcsönös Adatátadás És Az Ezen Alapuló Adatkezelés:

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy, mint az MKB Bank Nyrt. (továbbiakban: Bank) érdekeltségébe tartozó leányvállalat az érintettek Bank részére adott előzetes és kifejezett felhatalmazása alapján a Bank részéről adatokat kap az érintett hozzájárulásával meghatározott körben. Ezen adatátadásokra nézve az adatkezelési cél, adatok köre, megőrzési idő és az érintett korlátozásra vagy tiltásra vonatkozó jogának gyakorlása vonatkozásában a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak értelemszerűen irányadóak.

Az Érintett kifejezett nyilatkozatával jogosult bármikor korlátozni vagy megtiltani az adattovábbítást. Az adatátadás korlátozásról vagy megtiltásáról szóló nyilatkozat megtehető az ingatlan@exter.hu e-mail címen, illetőleg postai úton is, az Exter-Reál Kft., 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18. címre elküldött küldeményben.

9. Az Érintett Kötelezettségei:

Az Exter-Reál Kft. a Pmt. előírásai alapján köteles a személyazonosság ellenőrzése érdekében az azt igazoló okirat bemutatását az érintettől megkövetelni és az okirat érvényességét ellenőrizni valamint az okiratról másolatot készíteni.

Az Exter-Reál Kft. érintettel a Pmt. előírásai alapján köteles továbbá gondoskodni arról, hogy az üzleti kapcsolattal összefüggő adatok naprakészek legyenek. Ezért az érintett köteles a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és a lakcímet igazoló hatósági igazolványa bemutatásával a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül tájékoztatni az általa korábban megadott adatokban történt változásról.

11. Jogorvoslati Lehetőségek:

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Exter-Reál Kft.-t az ingatlan@exter.hu e-mail címre küldött vagy a 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18. szám alatti székhelyre küldött levéllel.

 Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat panasszal (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik az érintett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy az érintett úgy ítéli meg, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni. Ebben az esetben a felügyeleti hatósággal szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani. Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást ugyancsak a Fővárosi Törvényszék vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

11. Tájékoztató Módosítása

Jelen Tájékoztató 2021. február 15 -től hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő az érintettek előzetes tájékoztatásával bármikor módosíthatja. A Tájékoztató módosulásáról a www exter. hu weboldalon, a módosítás hatályba lépését legalább 15 nappal megelőzően közzétett tájékoztatóval értesítjük az Érintetteket.